Member list


Associate Professor  Kimitoshi Yamazaki

Staff

 • Lecturer  Kotaro Nagahama
 • Assistant Professor  Solvi Arnold
 • Assistant Hatsue Owa

Students

 • D2 Daisuke Tanaka
 • D2  Mo Yaqiang
 • M2  Taiki Abe
 • M2  Nahomi Ikegami
 • M2  Yuichi Kawasaki
 • M2  Satoshi Suzuki
 • M2  Kae Fujinami
 • M2  Ryo matsuura
 • M2  Kazuki Nogami
 • M2  Ying Changjian
 • M1  Tomohiro Shintani
 • M1  Yuto Nakagawa
 • M1  Kyosuke Miyairi
 • M1  Rintaro Yoshikawa
 • B4 Takuya Iwasaki
 • B4 Kenshiro Ozeki
 • B4 Shunji Fujihara
 • B4 Takahiro Yamazaki
 • B4 Yasuto Nozaki